Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Statute of school

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. TOMASZA ARCISZEWSKIEGO NA BALHAM W LONDYNIE

 

Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Polska Szkoła Sobotnia im. Tomasza Arciszewskiego na Balham w Londynie, zwana dalej Polską Szkołą na Balham, powołana jest w celu nauki języka polskiego i innych przedmiotów w języku ojczystym, oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.
 2. Polska Szkoła na Balham jest instytucją podlegającą finansowo i prawnie wyłącznie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii instytucji charytatywnej (nr w rejestrze Charity Comission 216439).
 3. Polska Szkoła na Balham prowadzi działalność we współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Londynie oraz kooperuje z polską parafią p.w. Chrystusa Króla na Balham w Londynie.
 4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony przez Kierownika Szkoły oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży.
 • 2
 1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.
 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
 3. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć.
 4. Działalność dydaktyczno – wychowawczą Szkoły reguluje program nauczania zatwierdzony przez Kierownika Szkoły, a opracowany przez nauczycieli poszczególnych klas, oraz Regulamin Szkoły.
 • 3
 1. Polska Szkoła na Balham mieści się w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, przy 50 Nightingale Lane, SW12 8TE w Londynie.
 • 4
 1. Zasady finansowania działalnosci Szkoły okresla Art. III niniejszego Statutu.

 

Art. II ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i pozostay personel oraz Kierownik Szkoły.
 2. Nauczyciele Szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.

2.1. Nauczycielami w Szkole są nauczyciele o pełnych kwalifikacjach zawodowych.

2.2. W wyjątkowych sytuacjach nauczać mogą osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, za zgodą Kierownika Szkoły i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży. Nauczyciel bez kwalifikacji uzyskuje status asystenta. Nauczyciele nie posiadający przygotowania pedagogicznego winni w miarę możliwości przejść przez przygotowawczy kurs pedagogiczny lub zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczycieli niewykwalifikowanych jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do Kierownika Szkoły lub nauczyciela wykwalifikowanego.

2.3. Rada Pedagogiczna szkoły na wniosek Kierownika Szkoły :

– ustala materiał nauczania w oparciu o program dla poszczególnych klas oraz o wcześniej ustaloną organizację roku szkolnego,

– sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych , obchodów i uroczystości,

– zgłasza wnioski o pomocach szkolnych.

 1. Kierownika Szkoły mianuje zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży.

3.1 Obowiązki Kierownika Szkoły przyjmowane są aż do odwołania.

3.2. Kierownik może być odwołany na własny wniosek, lub przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, jeśli w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki i naraża na niebezpieczeństwo dzieci, kiedy ze świadomością łamie Statut Szkoły i działa w sposob świadomy na jej niekorzyść.

3.3. Kierownik nadzoruje bieżącą działalność Szkoły i reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

3.4. Kierownik ustala podział pracy nauczycielskiej i wychowawczej, a także prowadzi rekrutacje i zatrudnia personel na wszystkie stanowiska pracy w Szkole.

3.5. Kierownik decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń i świadectw szkolnych

3.6. Kierownik w miarę potrzeby wizytuje lekcje nauczycieli.

3.7. Kierownik zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym. W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole.

 1. Zebranie szkolne odbywa się na początku i końcu roku szkolnego. W sytuacjach nadzwyczajnych Kierownik Szkoły może zwołać dodatkowe spotkanie.

4.1. O zebraniu szkolnym należy powiadomić wszystkich uprawnionych do uczestniczenia w nim członków w ogólnie dostępny sposób.

 1. Szczegółowe zasady działalności Polskiej Szkoły na Balham oraz terminy określa Regulamin Szkoły, na którego przestrzeganie pisemnie zgadza się każdy pełnoletni uczeń lub rodzic reprezentujący niepełnoletnie dziecko.

 

Art. III ZASADY FINANSOWANIA SZKOŁY

 1. Działalność Szkoły finansowana jest głównie ze środkow Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży poprzez nieodpłatne użyczanie pomieszczeń oraz pokrywanie z budżetu Towarzystwa wszelkich jej wydatkow; z opłat uiszczanych przez rodziców/opiekunów za naukę dzieci, środków pozyskanych podczas imprez szkolnych, od innych organizacji charytatywnych, instytucji oraz sponsorów.
 2. Przychody Szkoły są przeznaczane na działalność zgodną ze Statutem.
 3. b) Wysokość czesnego ustala zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży i Kierownik Szkoły .
 4. d) Funduszem szkolnym zarządza Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży i Kierownik Szkoły.

 

Art. IV PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Polskiej Szkoły na Balham jest niniejszy Statut , zatwierdzony przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży oraz Kierownika szkoły.