Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

School regulations

REGULAMIN  POLSKIEJ  SZKOŁY  Sobotniej imienia Tomasza Arciszewskiego w Londynie

Ustalenia niniejszego regulaminu wynikają z faktu, iż poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość oraz odpowiedzialność są wartościami, które chcemy wspierać. Do postanowień niniejszego Regulaminu mają obowiązek stosować się wszyscy członkowie społeczności szkolnej.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polska Szkoła Sobotnia imienia Tomasza Arciszewskiego (zwana dalej Szkołą) mieszcząca się pod adresem 50 Nightingale Lane, SW12 8TE w Londynie, jest samodzielną instytucją zarządzaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży.
 2. Szkoła współpracuje z Polską Macierzą Szkolną w Londynie oraz parafią Chrystusa Króla na Balham. Głównym celem Szkoły jest nauczanie w duchu polskim poprzez krzewienie polskiej tradycji i kultury.
 3. ORGANIZACJA SZKOŁY
 4. Nabór do szkoły

1.1. Uczęszczanie do Szkoły jest dobrowolne, odpłatne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

1.2. Zapisanie dziecka do Szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego, oraz równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Szkoły i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka ze szkoły oraz formularz dotyczący fotografowania dziecka (załączniki Regulaminu).

 1. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

2.1 Rok szkolny Polskiej Szkoły dostosowany jest w miarę możliwości do kalendarium szkół angielskich tak, by rozpoczynał się najpózniej w drugą sobotę września i kończył na początku lipca.

Rok szkolny dzieli się na trzy trzy okresy (Trymestry):

 • od września do Bożego Narodzenia (Trymestr 1)
 • od pierwszej soboty stycznia do okresu Wielkanocy (Trymestr 2)
 • od pierwszej soboty po Wielkanocy do końca roku szkolnego (Trymestr 3)

2.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.30 i kończą o godzinie 13.35.

 1. Program nauki

3.1. W Szkole realizujemy własny program,  opracowany dla potrzeb dzieci emigracyjnych.

3.2. W Szkole odbywają się lekcje języka polskiego, historii, geografii, religii oraz zajęcia plastyczne.

3.3. Starsi uczniowie są przygotowywani do egzaminów maturalnych przeprowadzanych w angielskim systemie naukowym, czyli do GCSE, AS i ALevel.

3.4. Dzieci z klasy 3 podczas zajęć szkolnych są przygotywywane do Pierwszej Komunii świętej.

3.5. Uczniowie zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

 1. Uczniowie

4.1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tomasza Arciszewskiego mają prawo być wszyscy, którzy chcą się uczyć języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.

4.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.

4.3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Szkoły.

4.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków Szkoły z szacunkiem.

4.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w Szkole, poszanowania budynków i terenu Szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Szkoły.

4.6. Uczniowie mają świadomość, że w budynkach należących do Szkoły działa angielska szkoła Broomwood Hall, oraz są powiadomieni o bezwzględnym zakazie naruszania własnosci tej szkoły.

4.6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.

4.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.

4.8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, konkursach, wierszowiskach i innych uroczystościach szkolnych.

4.9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie lekcji.

4.10. Uczniowie klas młodszych nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru opiekuna.

4.11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.

4.12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren Szkoły w godzinach  trwania zajęć lekcyjnych, a więc pomiędzy godziną 9.45 a 13.35 za wyjątkiem tych osób, które uzyskały pisemną zgodę rodziców/opiekunów.

4.13. Uczniowie nie powinni przynosić do Szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.

4.14. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły zagrażających zdrowiu i życiu przedmiotów, a także papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze Szkoły.

4.15. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy.

4.16. Do Szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

4.17. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w Szkole nauczyciel bądź Kierownik szkoły ma prawo wysłać pisemne upomnienie do Rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze Szkoły.

 1. Rodzice

5.1. Wszyscy Rodzice/Opiekunowie prawni posyłający dziecko do Polskiej Szkoły zobowiązani są do:

 1. a) systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce,
 2. b) pomagania w odrabianiu zadań domowych,
 3. c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
 4. d) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie (dzieci, których Rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden Trymestr, a wcześniej nie powiadomią Kierownika Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów),
 5. e) punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do Szkoły oraz odbierania ich po zajęciach (uczniowie poniżej 11-go roku życia powinni  być przyprowadzani  do Szkoły pod opieką  osoby dorosłej),
 6. f) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji o godz. 9.30,
 7. g) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze Szkoły (decyzję o wycofaniu dziecka ze Szkoły powinno poprzedzać 1-miesięczne wypowiedzenie),
 8. h) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień,

5.2. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko w Szkole.

5.3. Rodzic, który upoważnia  inną  osobę  dorosłą  do odbioru dziecka jest  zobowiązany do powiadomienia nauczyciela dziecka  lub Kierownika Szkoły o tym fakcie i  do  podania nazwiska osoby upoważnionej.

5.4. Jeśli Rodzic lub osoba upoważniona nie stawi  się po odbiór dziecka po zakończeniu  szkoły tj.  o  godz.  13:35, wówczas wychowawca lub  Kierownik  Szkoły będzie się kontaktował z rodziną dziecka używając numerów kontaktowych podanych na formularzu  rejestracyjnym.

5.5. W przypadku, gdy  po upływie 1 godziny  nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób,  wychowawca klasy lub  Kierownik  może skontaktować się z policją prosząc  o poradę lub pomoc. Dziecko nie będzie transportowane do domu przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody Rodziców.

5.6. W odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą lub ze specyficzną kondycją zdrowotną (alergie, padaczka itp) Rodzice/Opiekunowie prawni, zobowiązani są do przedłożenia Kierownikowi Szkoły informacji na piśmie. Wychowawca klasy i inni nauczyciele uczący dziecko będą poinformowani o tej sytuacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w czasie zajęć szkolnych.

 1. Opłata za Szkołę

6.1. Opłata za Szkołę jest ustalana corocznie, na cały rok szkolny.  Jej wysokość jest co roku publikowana jest w Komunikacie wysyłanym do Rodziców/Opiekunów, jak również dostępna na stronie internetowej.

6.3. Opłatę należy uiścić w całości, bez względu na to, czy dziecko uczęszcza na wszystkie zajęcia do końca roku szkolnego, czy nie. Wpłat można dokonywać jednorazowo bądź w nieoprocentowanym systemie ratalnym: półrocznym, miesięcznym bądź tygodniowym.

 

III. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej imienia Tomasza Arciszewskiego w Londynie wchodzi w życie z dniem…….
 2. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej imienia Tomasza Arciszewskiego w Londynie.