Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego

Legitymacje

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ulgowych biletów:
•37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
•49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
•do muzeów,
•do parków narodowych.

Legitymacje są ważne z innym dokumentem tożsamości dziecka.

Prosimy przynieść uzupełnione wnioski oraz legitymacje wymagające przedłużenia do sekretariatu najpóźniej do 29.09.2018.

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności legitymacji ucznia. (wypełnić drukowanymi literami i wydrukować dwustronnie)

wniosek dla ucznia (wniosek do pobrania)

wniosek dla ucznia wzór